معرفی واحد
واحد حمایت از توسعه و تحقیقات بالینی رجایی، در نیمه دوم سال 1395 در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی و به سرپرستی جناب آقای دکتر سیامک یعقوبی افتتاح و راه اندازی گردید.
  • اهداف این واحد عبارتند از:
  1.  توانمند سازی اعضاء هیئت علمی بالینی در پژوهش
  2.  تقویت روحیه پژوهش و کار جمعی در اعضاء هیئت علمی بالینی
  3.  ارتقاءکمی و کیفی پژوهش های بالینی
  4.  توانمند سازی و جلب مشارکت پرسنل درمانی مراکز در تحقیقات بالینی