اهداف واحد
اهداف:
اهداف کلی :
  1. حمایت و توسعه تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بیمارستان آموزشی
  2. توسعه پژوهش‌های بالینی و هدایت آن‌ها به سوی اولویت ‌های پژوهشی
 اهداف اختصاصی:
  1. تشویق و ترغیب پژوهشهای بالینی در دانشگاه ها
  2. فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی
  3. توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره بالینی
  4. ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی