معرفی اعضای شورای پژوهشی
 
شورای پژوهشی این واحد به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهش های بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت ها با حضور یک نماینده از تمام گروه های درمانی مرکز، تشکیل شده است.
 
  • اعضای شورای پژوهشی عبارتند از:
  1. جناب آقای دکتر سیامک یعقوبی: سرپرست و معاون پژوهشی واحد
  2. جناب آقای دکتر محسن صفاری زاده: متخصص ارتوپدی
  3. جناب آقای دکتر مهران مولوی: متخصص نوروسرجری
  4. سرکار خانم دکتر سیمین سامانی: متخصص پاتولوژی
  5. سرکار خانم دکتر زهرا فراهانی: متخصص جراحی عمومی