مقالات داخلی
ردیف عنوان مقاله ارائه دهنده سال چاپ نام مجله نمایه شده در
1 شیوع اكستوباسیون برنامه ریزي نشده در بخش مراقبت هاي ویژه مركز آموزشي درماني شهید رجایي قزوین دکتر سیامک یعقوبی 1390 مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوین علمی-پژوهشی
2 مقایسه نمره دهي ارزیابي طولاني مدت سلامت و وضعیت فیزیولوژیك حاد  APACHE II )) با نمره دهي ساده شده  وضعیت فیزیولوژیك حادSAPS II )) در پیش گویي مرگ و میر بیماران بخش مراقبت هاي ویژه دکتر سیامک یعقوبی 1392 مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوین علمی-پژوهشی
3 مقايسه اثر ديكلوفناك سديم و پرومتازين با مورفين و پرومتازين در كنترل درد بيماران كانديد تعويض پانسمان سوختگي مركز آموزشي درماني شهید رجایي قزوین دکتر علیزاده 1392 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان علمی-پژوهشی
4 مقایسه دو سیستم نمره دهی simplified acute physiology scores 3 (SAPS3) , Acute physiology and chronic health evaluation 4 (APACHE4) در پیشگویی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه دكتر سیامك یعقوبي 1393 مجله دانشكده پزشكي اصفهان Scopus
5 بررسی مقادیر نرمال سفالومتري نوجوانان قزوین و مقایسه آن با مقادیر استاندارد اشتاینر دکتر احمد ابراهیمی 1394 نشریه جراحی ایران، دوره 23 ، شماره 4
 
علمی-پژوهشی
6 تاثیر تزریق استروئید موضعی بر تورم بافت نرم پره ورتبرال بدنبال دیسکتومی و فیوژن قدامی سرویکال دکتر محسن حسنی برزی 1395 دانشگاه علوم پزشکی بابل علمی-پژوهشی