ترجمه


 
ردیف عنوان کتاب مترجم سال چاپ
1
ترجمه 8 فصل  critical care
از کتاب بیهوشی میلر
دکتر سیامک یعقوبی 2010
2 ترجمه کتاب
co-existing disease
دکتر سیامک یعقوبی 2012