تالیف

ردیف عنوان کتاب مولف
1 اصول نورآناتومی و نوروفیزیولوژی بالینی دکتر محسن حسنی برزی
دکتر مجید حسنی برزی
دکتر سید علی فخر طباطبایی
2 تالیف کتاب بلوك هاي رژيونال رايج در اعمال ارتوپدي دکتر علی علیزاده
دکتر رضا ابوترابی
3 راهنمای کنترل عفونت در بخش مراقبتهای ویژه ICU دکتر علی علیزاده
آقای دکتر شریفی
 دکتر سامی، دکتر بیژنی