درمانگاه اعصاب وروان
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 زهرا فرزانه خانشیر متخصص اعصاب وروان دوشنبه
2 الهام حکی کزازی متخصص اعصاب وروان
3
4
5
6