درمانگاه داخلی
رديف نام دکتر تخصص دکتر ايام حضور در کلينيک
1 حمیده الفتی متخصص داخلی شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه
2
3
4
5
6