پزشکان ارتوپدی
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 مهدی یوسفی متخصص ارتوپدی کلینیک شماره 5 (شهید رجایی)
2 سید احمد مرتضوی ماچیانی متخصص ارتوپدی کلینیک شماره 5 (شهید رجایی)
3 رضا زارعی متخصص ارتوپدی کلینیک شماره 5 (شهید رجایی)
4 محسن بیگمی متخصص ارتوپدی کلینیک شماره 9 (شفاء)
5 کلهر متخصص ارتوپدی کلینیک شماره 8 (آبیک)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15