آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کد پستی : 59811-34197
تلفن : (5-33336001) (28) (98+)
پست الکترونیک : info@qums.ac.ir
a