آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کد پستی : 15315-34199
تلفن : (5-33336001) (28) (98+)  فکس : 33355162- 028
پست الکترونیک : info@qums.ac.ir
    مشاهده تلفن های مستقیم و داخلی مراکز تابعه دانشگاه
a