چشم انداز دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني قزوين


نيل به جايگاه هاي برتر تربيت نيروي انساني، توليد و انتشار دانش و نوآوري و شاخص‌هاي عادلانه سلامت در كشور