مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تاریخ بازنگری این صفحه: مهر 1396

اداره کل آموزش مسئولیت
انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه در جهت پیشبرداهداف آموزشی پزشکی مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی فرهنگی آنان و تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های دانشگاهی و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب را به عهده دارد. به منظور تحقق این مسئولیت مدیریت امور آموزشی  و تحصیلات تکمیلی به همراه زیر مجموعه که شامل کارکنانی متعهد و کوشا  می باشند فعالیت می کنند. در ادامه به معرفی این حوزه پرداخته می شود. 
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

نام و نام خانوادگی : احمد پورشریفی                                                                                      

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

تلفن تماس: 4  - 33336001-028- داخلی 25001    مستقیم  33341934-028 

نمابر: 33341934 -028    

پست الکترونیکی: Education@qums.ac.ir
واحد های زیر مجموعه

اداره فناوری اطلاعات

اداره خدمات آموزشی

اداره دانش آموختگان

اداره برنامه ریزی

اداره تحصیلات تکمیلی

دبیرخانه

بایگانی

امور عمومی


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir