تحصیلات تکمیلی

تاریخ بازنگری این صفحه:  اردیبهشت 1397 

کلیه مراحل آموزشی رشته های مختلف مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از زمان ثبت نام تا فارغ التحصیلی، در اداره تحصیلات تکمیلی انجام می پذیرد. کارشناسان کوشای این اداره تمام تلاش خود را به منظور اجرای قوانین و ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان گرامی، به کار می بندند. در ادامه به معرفی کارشناسان شاغل و کلیه اطلاعات مرتبط با این اداره پرداخته می شود.  
معرفی کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی

 

رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی 

سامانه ثبت نام الکترونیکی
 

 سامانه دانش آموختگان

فرم مشخصات خدمات واحد تحصیلات تکمیلی


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir