معاونت
مسلم میرزابابایی
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت دولتی
سمت : معاون مرکز بهداشت شهید بلندیان  و مسئول گسترش مرکز بهداشت شهید بلندیان
آدرس : قزوین - خیابان شهید بابایی - بعد از کانال - مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
تلفن : 36-33655035
نمابر : 33658060