مرکز بهداشتی درمانی شماره 16 (کوهین)مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی  شماره 16 کوهین
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
ضمیمه
شهر کوهین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
بهرام آباد
جمجرد
یل آباد
آسفستان
بکندی
سوخته چنار- اصطلک- اسدی
یله گنبد
مزرعه محمودی
دودهه
گزنه
اسامی روستاهای سیاری
طزرکش - حسام آباد- اسد آباد خورین - موم علی - چوره علیا- چوره سفلی- آقادوز- آستین در علیا-آستین درسفلی - کرمعلی – وندر- چوبدر- آسیابر
تعداد خانه های بهداشت
5
پرسنل مرکز
7 نفر
بهورزان
8 نفر
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای. خدمات آزمایشگاهی.
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
ساعت کاری
12-8 و 13-17
آدرس و تلفن مرکز
کوهین-33762344