مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2 اقبالیه


مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره  2 اقبالیه
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
پایگاه شماره 1
از خیابان عدل تا انتهای پاسگاه راهنمایی رانندگی و ضلع شمالی خیابان اصلی 
33428682
ضمیمه
از ابتدای اقبالیه ضلع جنوبی بلوار امام خمینی تا خیابان 22 بهمن 
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. بهداشت خانواده .مامایی.واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
تعداد پرسنل شاغل
11 نفر
ساعت کاری
7:30 تا 14:15
آدرس و تلفن مرکز
اقبالیه -33410871