مرکز بهداشتی درمانی آلتین کش


مرکز بهداشتی درمانی روستایی آلتین کش
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش طارم سفلی شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
کشکور
قره چم- هندی زمین - قیطون - نمکین
آلتین کش
شاهوران- نهران- بابا
اسامی روستاهای سیاری
بهرام آباد- جودکی و وخمان- شیزر- میمونک - دیزجین
تعداد خانه های بهداشت
2
پرسنل مرکز
3 نفر
بهورزان
3 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش خصوصی
سال احداث ساختمان مرکز
1342
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
4000 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
170 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
146 کیلومتر