مرکز بهداشتی درمانی ترازان سفلیمرکز بهداشتی درمانی روستایی ترازان
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش طارم سفلی شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
توینان
قلعه - خرزان - اسبک - قره دولو-
یوز باش چای
صولاقیه – رودبر- زاچکان علیا- زاجکان سفلی-
کوگیر سفلی
کوگیر علیا - زرین خانی
شیخلر
سماق - بهنگانه رود
ترازان سفلی
ترازان علیا - شیرین سو و بن زهره- ملاعلی- بجوبه- حسین خانی- قشلاق شالوق زمین
اسامی روستاهای سیاری
قزل دره - بک باغی- الوندی- کاپری- ناصری - زه آباد -غنچه خوران- سروشان - ایل چوپان
تعداد خانه های بهداشت
5
پرسنل مرکز
3 نفر
بهورزان
7 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش خصوصی
سال احداث ساختمان مرکز
1374
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
3500 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
70 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
65 کیلومتر