مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 (22 بهمن)مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی  شماره 1 (22 بهمن)
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
شماره 6
غیرفعال
ضمیمه
خیابان راه آهن تا کمر بندی جمهوری اسلامی
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
فارسیان
-
نجف آباد
-
حسن آباد
وثوق آباد- ارنجک
مشعلدار
-
قدیم آباد
-
اسامی روستاهای سیاری
باغات فارسیان
تعداد خانه های بهداشت
5
پرسنل مرکز
15 نفر
بهورزان
18 نفر
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
ساعت کاری
 شهری (7:30-14:30)روستایی(12-8 و 13-17)
آدرس و تلفن مرکز
خ راه آهن – کوچه شهید    ناظری - 33561797