مرکز خدمات جامع سلامت شماره 7 ( نواب )مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 7 ( نواب)
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
پایگاه شماره 7
غیر فعال
پایگاه شماره 11
غیر فعال
ضمیمه
میدان مادر- نواب از چهار راه نواب تا انتهای نواب و خیابان آبشار-  بوعلی غربی و خانه های طرح آبیاری
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
تعداد پرسنل شاغل
15 نفر
ساعت کاری
7:30 تا 14:15
آدرس و تلفن مرکز
ابتدای نواب شمالی – جنب اداره راهنمایی و رانندگی سابق- 33336889