مرکز بهداشتی درمانی تلاترمرکز بهداشتی درمانی روستایی تلاتر
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش طارم سفلی شهرستان
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
فشک
رشکین- قسطین- روح آباد
اکوجان
پررود- دورچال
تلاتر
پرچکوه
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
3
پرسنل مرکز
4 نفر
بهورزان
3 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش دولتی
سال احداث ساختمان مرکز
1367
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
3000 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
85 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
75 کیلومتر