مرکز بهداشتی درمانی دستجرد سفلیمرکز بهداشتی درمانی روستایی دستجرد سفلی
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش رودبار شهرستان – شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
خسرود
بلکان- اربدیان - کش رود
کاکوهستان
طیاندشت - تسکین - طهمورث آباد
گشنه رود
کله کوه - جیردوزان - بازرگاه - علندر - چنگل وش - توته چال-
دستجرد
کنگرین – لات
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
4
پرسنل مرکز
3 نفر
بهورزان
5 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش دولتی
سال احداث ساختمان مرکز
1370
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
6000 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
75 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
50 کیلومتر