مرکزبهداشتی درمانی زوارکمرکز بهداشتی درمانی روستایی زوارک
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش رودبار الموت شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
کوشکدشت
سفیددر- یارفی - آتان رود - روچ سفلی
گرمارود
اوانک - پیچ بن
زوارک
خوبان- نساء - سراج کلایه - ورک رود- جیرنده - ورک -ویکان - حسن آباد - روچ علیا – سبلیکان- کلان-
اسامی روستاهای سیاری
اواتر- دینه رود- النگان - نرمیلات
تعداد خانه های بهداشت
3
پرسنل مرکز
4 نفر
بهورزان
5 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش دولتی
سال احداث ساختمان مرکز
1341
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
8000 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
150 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
115کیلومتر