مرکز بهداشتی درمانی شهرکمرکز بهداشتی درمانی روستایی شهرک
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش رودبار الموت شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
آتان
 
کلایه
هنیز- طاله - چوسر
گازرخان
خشکچال - توان
 شترخان
لامان- محمودآباد - گزارود
فیشان
آفتابدر - ترکان - جولادک
باغدشت
مزرعه بیدلی - امشک - دینه کوه - سلیمان آباد- آزادرود- شیرکوه - زردچین
هرانک
مدان - کافرکش
شهرک
باغ کلایه - کندان سر- ملا کلایه - صائین کلایه- دزدک سر- شورستان
اسامی روستاهای سیاری
جوتان- یرک- وناش- کینه خاص- ایلان - خوبکوه – دهک- سرخ کوله - آوه
تعداد خانه های بهداشت
8
پرسنل مرکز
5 نفر
بهورزان
9 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش خصوصی
سال احداث ساختمان مرکز
1375
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
3000 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
150 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
92 کیلومتر