مرکز بهداشتی درمانی ماهینمرکز بهداشتی درمانی روستایی ماهین
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش طارم سفلی شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
قارخون
رازان
حصار
دهنج - چمن امیرآباد - اسماعیل آباد
عباس آباد
علی آباد - زرند
ماهین
سزنق- بروج- چیزه- یمقان- مقانک-کنگاور
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
4
پرسنل مرکز
4 نفر
بهورزان
6نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش دولتی
سال احداث ساختمان مرکز
1359
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
7900 متر
ساعت کاری
8-12 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
210 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
167 کیلومتر