مرکز بهداشتی درمانی نظام آباد


مرکز بهداشتی درمانی روستایی نظام آباد
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش طارم سفلی شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
چاریس
باد مجین - ککجین
خرمن سوخته
زاکان - میانج
محمود اباد علم خانی
اک
هادی آباد
-
نظام اباد
مشکین آباد
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
5
پرسنل مرکز
7 نفر
بهورزان
9 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش خصوصی
وضعیت ارائه خدمات دندانپزشکی
فعال در بخش دولتی
سال احداث ساختمان مرکز
1388
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
2000 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
15دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
13 کیلومتر