مرکز بهداشتی درمانی یارودمرکز بهداشتی درمانی روستایی یارود
وضعیت جغرافیایی
واقع در بخش رودبار شهرستان شهرستان قزوین
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش هر خانه
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
سفید آب
بایزرود
یارود
کلایه- کلمین - گرمک - عباسک
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
2
پرسنل مرکز
4 نفر
بهورزان
5 نفر
وضعیت ارائه خدمات داروخانه
فعال در بخش دولتی
سال احداث ساختمان مرکز
1383
مساحت مرکز بهداشتی درمانی
3500 متر مربع
ساعت کاری
12-8 و 13-17
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به دقیقه
100 دقیقه
فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان به کیلومتر
81 کیلومتر