مرکز خدمات جامع سلامت شماره 11 (مینودر)مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی  شماره 11 (مینودر)
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
ضمیمه
شهرک مینودر
پایگاه شماره 15
غیر فعال
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
کش آباد
اسب مرد- سوته کش
الولک
نیاق
اردبیلک
-
نجم آباد
گرکین
اسامی روستاهای سیاری
مرغداری گرکین
تعداد خانه های بهداشت
4
پرسنل مرکز
22 نفر
بهورزان
9 نفر
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. دندانپزشکی.بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
ساعت کاری
شهری (7:30-14:30)روستایی(12-8 و 13-17)
آدرس و تلفن مرکز
شهرک مینودر – بالاتر از میدان دهخدا- روبروی مدرسه استثنایی 33783300