مرکز خدمات جامع سلامت شماره 12 (چوبیندر)مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی  شماره 12 (چوبیندر)
پایگاه
محدوده جغرافیایی
اسامی پایگاه های بهداشتی تحت پوشش
ضمیمه
چوبیندر
خانه
اسامی روستاهای قمر تحت پوشش
اسامی خانه های بهداشت تحت پوشش
خیر آباد
-
اسامی روستاهای سیاری
روستای سیاری ندارد
تعداد خانه های بهداشت
1
پرسنل مرکز
6 نفر
بهورزان
6 نفر
وضعیت ارائه خدمات
پزشکی. بهداشت خانواده .مامایی.بهداشت محیط.بهداشت حرفه ای
واکسیناسیون . پیشگیری و مبارزه با بیماریها
ساعت کاری
12-8 و 13-17
آدرس و تلفن مرکز
چوبیندر -33442224