دبیرخانه

تاریخ بازنگری این صفحه: مهر 1396

وظیفه 
ثبت کلیه نامه های ارسالی و رسیده از طریق اتوماسیون اداری و به صورت فیزیکی را به عهده دارند. در این بین با پاسخگویی تلفنی وحضوری به ارباب رجوع ، پی گیر درخواست های ایشان نیز می شوند. علاوه بر آن تایپ صورتجلسات وگواهینامه های موقت را نیز به عهده دارند. در ادامه به معرفی کارکنان دبیر خانه پرداخته می شود.

 

آدرس پستی: بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشی طبقه دوم 
شماره تماس:  4-33336001-028 داخلی 2513  و 2512

ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15

      پنجشنبه               7:45 الی 13:15

 

 

معرفی کارکنان دبیرخانه

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir