دبیرخانه

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1398

وظیفه 
ثبت کلیه نامه های ارسالی و رسیده از طریق اتوماسیون اداری و به صورت فیزیکی را به عهده دارند. در این بین با پاسخگویی تلفنی وحضوری به ارباب رجوع ، پی گیر درخواست های ایشان نیز می شوند. علاوه بر آن تایپ صورتجلسات وگواهینامه های موقت را نیز به عهده دارند. در ادامه به معرفی کارکنان دبیر خانه پرداخته می شود.

 

 

  معرفی کارکنان دبیرخانه

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir