اداره دانش آموختگان

تاریخ بازنگری این صفحه: دی 96


کارشناسان اداره دانش آموختگان مسئولیت بررسی کارنامه و مدارک تحصیلی و صدور فرم فراغت از تحصیل فارغ التحصیلان و 
انجام امور مربوط به پرتال فارغ التحصیلان را به عهده دارند. علاوه بر این بررسی مدارک و پرونده دانش آموختگان جهت صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی به فارغ التحصیلان متقاضی دریافت مدرک تحصیلی، تهیه و ارائه دانشنامه به دانش آموختگان متقاضی ، صدور گواهینامه موقت، ارسال ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی به عهده ایشان است. در ادامه به معرفی کارشناسان این اداره و اطلاعات مربوط به آن پرداخته می شود.

شماره تماس:  4-02833336001 داخلی 2525 و  2527  و 2537
آدرس پستی:
بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشی
شماره اتاق: طبقه دوم 
ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15
                  پنجشنبه               7:45 الی 13:15


                                                       

 
 معرفی همکاران


                                                        

 

شرح وظایف اداره دانش آموختگان  

                                                                      

 

دستورالعمل های دانش آموختگان
 

                                                          

 

آیین نامه های اداره دانش آموختگان


                                                         


سامانه دانش آموختگان


                                                       

 

مشخصات فرایندهای دانش آموختگانروند پیگیری فراغت از تحصیل فرمهای مورد نیاز دانش آموختگان (فرم شماره 12 - استشهاد محلی - تعهد نامه المثنی)پرسش های متداول 

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir