امور هیات علمی

تاریخ بازنگری این صفحه: آذر 1396

کارشناسان اداره امور هیات علمی مسئولیت انجام امور مربوط به ترفیع پایه و ارتقاء و سایر امور مربوط به هیات علمی را به عهده دارند. 


 

 
 

مشخصات کارکنان اداره امور هیات علمی

آدرس پستی: بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشی - طبقه دوم 

ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15

      پنجشنبه               7:45 الی 13:15

شماره تماس:  4-33336001-028  داخلی 2530

 
معرفی کارشناسان اداره امور هیات علمی