آموزشگاههاي بهداشت اصناف
به استناد قانون کلیه متصدیان و کارگران مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی مشمول ماده 13 موظفند ساعات  آموزشی را در آموزشگاههای اصناف بر اساس نوع شغل خود به شرح زیر طی کنند:
1.        مراکز تهیه ، تولید ، توزیع، نگهداری ، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی و آشامیدنی: 38 ساعت
2.        اماکن عمومی و مراکز آرایشی و بهداشتی: 28 ساعت