تلفن‌های بهداشت محيط استان

مرکز بهداشت

واحد

شماره تلفن

مرکز بهداشت استان

مسئول بهداشت محیط

02833678982

کارشناسان بهداشت محیط

02833690511

مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین

مسئول بهداشت محیط

02833688260

مسئول بهداشت محیط

02833670110

کارشناسان بهداشت محیط

02833658260

شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

بهداشت محیط

02832244408

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  بویین زهرا

بهداشت محیط

02834225390

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک

بهداشت محیط

02832892558

شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

بهداشت محیط

02835222955

شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج

بهداشت محیط

02834623821