اعضای شورای مرکزی

سمت

دانشجو (رشته تحصیلی )

نام و نام خوانوادگی

پوریا سلیمانی

پرستاری

دبیرکل

گیلدا خندان

پزشکی

 دبیر کمیته دانشکده پزشکی

محمدرضا عسگری

دندان پزشکی

دبیر کمیته دانشکده دندانپزشکی

زهرا نجاتی فر

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دبیر کمیته دانشکده بهداشت

فهیمه موسوی البرزی

بیوتکنولوژی

 دبیر کمیته دانشکده پیراپزشکی

علی رزاق پور

پرستاری

  دبیر کمیته دانشکده پرستاری

نفیسه راستگو

پزشکی

علی امامی

پزشکی

محمدعلی حسینی

پزشکی

آیسا ملکی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

ثنا شعبان

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

فائزه دهقان

بهداشت محیط

علیرضا سلمانی

پرستاری

مائده خزائی

بیوتکنولوژی

فاطمه محمدی شهرستانکی

هوشبری