اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع فعالیت

نام و نام خوانوادگی

سمت

دکترای بیوشیمی بالینی

97/1/29

 دکتر حسین پیری

سرپرست

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

98/6/17

زهرا علی‌نسائی

کارشناس

دانشجوی پرستاری

98/2/30

پوریا سلیمانی

دبیر