اعضای شورای پژوهشی

نام و نام خوانوادگی

استاد(رتبه علمی)

سمت

دکتر حسین پیری

دکترای تخصصی بیوشیمی (بیوشیمی بالینی)، دانشیار

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه

دکتر الهام حاجی علیلو

دکترای انگل شناسی و قارچ شناسی، استادیار

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

دکتر مهدیه زرآبادی پور

متخصص بیماری های دهان و تشخیص، استادیار

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی

دکتر بهمن احدی‌نژاد

دکترای تخصصی اقتصاد سلامت- استادیار

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده بهداشت

دکتر حسین احمدپور یزدی

دکتری تخصصی نانوتکنولوژی پزشکی، استادیار

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

سیده آمنه مطلبی

دکترای تخصصی سالمندشناسی- استادیار

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی

پوریا سلیمانی

پرستاری

علی سربازی

پزشکی

علی امامی

پزشکی