پرسنل
نرگس شلویری
  • نرگس شلویری مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده - کارشناس مسئول سلامت میانسالان
نوشین جنتی فر
بی بی سارا شیخ
  • بی بی سارا شیخ کارشناس برنامه سلامت سالمندان و برنامه نظام مرگ کودکان 1-59 ماهه
شهرزاد مهرآئین
فاطمه بابایی
مریم سلطانی