اعضای شورای مرکزی

تاریخ بازبینی این صفحه: آبان 1396


اعضای شورای مرکزی EDC دانشگاه:

نام و نام خانوادگی سمت
آقای دکتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاه
آقای دکتر پرویز پدیسار معاون آموزشی دانشگاه
خانم دکتر سونیا اویسی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
آقای دکتر رامین سرچمی عضو هیات علمی مرکز مطالعات 
آقای دکتر نوید محمدی رئیس دانشکده پزشکی شهید بابایی
خانم دکتر مامک عادل رئیس دانشکده دندانپزشکی
آقای دکتر علی صفری واریانی رئیس دانشکده پیراپزشکی
آقای دکتر محمد علی سلیمانی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
آقای دکتر مهدی سهمانی رئیس دانشکده پیراپزشکی
آقای دکتر سیامک یعقوبی معاون آموزشی دانشکده پزشکی
خانم دکتر مرجان بلبلیان معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی
خانم فاطمه رنجکش معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
آقای دکتر رزاق محمودی معاون آموزشی دانشکده بهداشت
آقای شهرام رستاک معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکیسایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir