پرسنل واحد بهبود تغذيه جامعه
عطیه رزازی
  • عطیه رزازی واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه
شهروز شکری مژدهی
  • شهروز شکری مژدهی واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی کارشناس تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه