دفتر پرستاری

 نام و نام خانوادگی: خدیجه صمیمی
      مدرک: کارشناس پرستاری
      سمت: سوپروایزر


 نام و نام خانوادگی: زهرا فصیح رامندی
      مدرک : کارشناس پرستاری
      سمت : سوپروایزر


 نام و نام خانوادگی: خدیجه صادقی
      مدرک : کارشناس پرستاری
     سمت: سوپروایزر آموزشی


 نام و نام خانوادگی: لیلا خدایاری
      مدرک: کارشناس پرستاری
     سمت: سوپروایزر


 نام و نام خانوادگی: فضه بذری
     مدرک: کارشناس پرستاری
     سمت: سوپروایزر

 نام و نام خانوادگی: فاطمه یوسفی
    مدرک: کارشناس پرستاری
    سمت: سوپروایزر آموزشی


 شرح وظایف دفتر پرستاری

  فرآیند دفتر پرستاری


 

آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34225384)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15