امور عمومی
اداره امورعمومی معاونت بهداشتی دانشگاه، متشکل از واحدهای اداری، مالی، کارگزینی، دبیرخانه، دبیرخانه نظام مشارکت، تدارکات(کارپردازی)، اموال، انبار و خدمات (نقلیه، تأسیسات، نظافت و نگهبانی) است که وظیفه مدیریت و بهبود فرآیندها، پشتیبانی از فعالیت‌های گروه‌ها و واحدهای تخصصی ستاد، ارزیابی عملکرد کارکنان و همچنین ارزیابی عملکرد شاخص‌های عمومی معاونت بهداشت را دبرعهده دارد. جمع‌بندی، همچنین دبیری جلسات نظام مشارکت کارکنان معاونت بهداشت (نظام پیشنهادات) در اداره امورعمومی می‌باشد.