رابطین روابط عمومی
ردیف نام و نام خانوادگی واحد تابعه
1 رقیه خونبانی معاونت توسعه
2 تقی کریمی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
3 حمیده برجی خانی معاونت دانشجویی
4 سید مهدی موسوی مرکز آموزشی و درمانی ولایت
5 علی اکبر فلاح سیفی بیمارستان امیرالمومنین بویین زهرا
6 رمضان شهسواری مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا
7 مهشید کلانتری معاونت پژوهشی
8 ابوالفضل فرهمند مهر دانشکده پزشکی
9 جواد رحمانی شبکه بهداشت و درمان تاکستان
10 نیره رحیمی مرکز آموزشی و درمانی 22 بهمن
11 حسین قزلباش دانشکده دندانپزشکی
12 زهرا صالحی منش دانشکده پرستاری
13 فرج اله فرجی شبکه بهداشت و درمان آوج
14 فرهاد شمسینی دفتر نهاد
15 سید کریم حسینی مرکز آموزشی و درمانی قدس
16 سیدمهدی حسینی مرکز فوریت ها
17 علی اکبر فلاح سیفی شبکه بهداشت و درمان بویین زهرا
18 فاطمه قویدل مرکز آموزشی و درمانی کوثر
19 مصطفی لطیفی شبکه بهداشت و درمان البرز
20 مهدی قاسمی شبکه بهداشت و درمان آبیک
21  تقی کریمی دانشکده پیراپزشکی
22 الهام حاجی رفیعی معاونت درمان
23 نفیسه ذوالقدر مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی
24 فاطمه امامی  مرکز بهداشت شهید بلندیان
25  سپیده سیف الهی معاونت غذا و دارو 
26 جواد منهجی معاونت بهداشتی
27 زهره داناصفهانی معاونت آموزشی
28 میثم مهرابی بیمارستان شفا