تماس با ما

بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 

آدرس بیمارستان: استان قزوین -  شهرستان بوئین زهرا، اول جاده ساوه، کیلومتر 3 جاده تهران.

 


تلفن :
2 - 34225381 - 028                        فاکس : 34225386 -  028

 


دانلود شماره تلفن های داخلی و خط ثابت بیمارستان


پست الکترونیکی:   
  hosamir@qums.ac.ir       

آدرس اینترنتی:       http://hosamir.qums.ac.ir

آدرس تلگرام:            https://t.me/hospitalamirr


فرم الکترونیکی نظرات ، انتقادات و پیشنهادات


نوبت دهی درمانگاه:
34228825 - 028

نوبت دهی کلینیک ویژه تخصصی
: 34222203 - 028کد پستی :
86795 - 34518

کد اقتصادی: 411417484141


شماره شناسه: 14000267846