امور اداری


 نام:
معصومه
     
    نام خانوادگی:
علیمحمدی

   سمت:
مسئول امور اداری


  شرح وظایف امور اداری:
    1- صدور کلیه احکام پرسنلی ( حقوق و مزایا – مرخصیها – نوبتکاری و ...)
    2- تائید لیست اضافه کاری ماهیانه مراکز و ستاد
    3- تهیه لیستهای   لباس – عیدی در سال
    4- انجام امور ارتقائ شغلی

    5- ارائه آمار و اطلاعات پرسنل رسمی – طرحی – پیمانی
    6- کنترل وضعیت حضور و غیاب پرسنل

    7- انجام مکاتبات اداری و پرسنلی

    8- امور رفاهی کارکنان

    9- امور بیمه و بازنشستگی  کتابچه مقررات اداری مالی داخلی بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 مدیریت منابع انسانی و روشهای برآورد نیروی انسانی

 ارتقاء رتبه خبره و عالی

 فرایندهای امور ادای (کارگزینی)

 نحوه محاسبه ارتقاء رتبه

 نمودار سازمانی بیمارستان

 نیروی انسانی مورد نیاز برای تمامی بخش ها/واحدها
 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34224825)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15