دیالیز

پروفایل بخش دیالیز

 مراقبتهای غذایی در دیالیز

 دستورالعمل حمایت از بیماران خاص

 تغذیه و رژیم غذایی در بیماران دیابتی

 شرح وظایف سر پرستار و پرسنل بخش دیالیز

 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34228824)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15