بهبود کیفیت


  نام و نام خانوادگی: رضا جباربیگی

       مدرک: مدیریت خدمات بهداشت و درمان

       سمت : مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان


  مشاهده cv

 چارت کمیته های بیمارستان

 برنامه کمیته های اجرایی دربیمارستان

 آیین نامه مشترک کمیته های بیمارستان

 نمودار سازمانی بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 شرح وظایف واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

 برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

 اعضاء و شرح وظایف کمیته های اجرایی بیمارستان

 مطالب آموزشی حاکمیت بالینی

 نمودار سازمانی بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 واژگان استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران / ویرایش 1395

 استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران / ویرایش 1395

 کتابچه راهنمای بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 استانداردهای اعتبار بخشی سال 1395

 کتابچه توجیهی بدو ورود بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 اصول برقراری ارتباط موثر با بیمار

 پمفلت منشور حقوق بیمار

 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:    (34225381 - 2)(28)(98+) داخلی (320)بهبودکیفیت
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15