مدیریت

 نام: محمد
    نام خانوادگی: کشاورز صفری
    سمت: مسئول امور عمومی بیمارستان


 

   سوابق کاری مسئول امور عمومی بیمارستان

   شرح وظایف امور عمومی بیمارستان

   فرم الکترونیکی ارتباط با مدیر بیمارستان


 آئین نامه نحوه تاسیس بیمارستان

آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:  (34228826)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15