انفورماتیک
 نام و نام خانوادگی: خانم مهندس بهناز آتشگران

     سمت : مسئول انفورماتیک بیمارستان


 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34225383)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پستالکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15